Mens en dier zijn intrinsiek evenwaardig in hun recht op vrijheid

Dierenrechten zijn mensenrechten. Een dier is geen ding.

Mensen moeten kunnen ingrijpen wanneer mensen dieren misbruiken.

21 maart 2023

Van de Franse Revolutie tot dierenrechten

Dialoog over gelijke rechten

Onder dit weblog is de mogelijkheid om te reageren uitgezet. De reden is dat de kans te groot is dat reaguurders de dialoog komen verstoren. De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft de mogelijkheid geopend om een soort dialoog te starten met een soort denkbeeldige mens die kan verwoorden wat de mainstream is van wat er ooit is gepubliceerd.
In onderstaande dialoog met chatGPT wordt een lijn getrokken van de Franse Revolutie naar hedendaagse gedachten over de emancipatie van het dier.

Hoe zou je de gevolgen van de Franse Revolutie beschrijven? De meute wilde vrijheid, gelijkheid en broederschap en onder de machthebbers zijn letterlijk koppen gerold. Heeft de geschiedenis ook zijn koers verlegd naar meer vrijheid, gelijkheid en broederschap onder het volk en tussen de volkeren?
De Franse Revolutie was een van de meest invloedrijke gebeurtenissen in de moderne geschiedenis en heeft zeker de koers van de geschiedenis veranderd. De revolutie begon in 1789 als een reactie op de absolute monarchie van Lodewijk XVI en de sociale en economische ongelijkheid in Frankrijk. De roep om vrijheid, gelijkheid en broederschap leidde tot een radicale herstructurering van de Franse samenleving en politieke instellingen.
De gevolgen van de Franse Revolutie waren enorm en reikten ver buiten Frankrijk. In de eerste plaats leidde de revolutie tot de opkomst van het nationalisme en de verspreiding van de idealen van democratie en mensenrechten. Het idee dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op vrijheid en zelfbeschikking werd een krachtig politiek ideaal in Europa en de rest van de wereld.
In de praktijk was de Franse Revolutie echter ook gewelddadig en bloedig. De guillotine, het symbool van de radicale veranderingen in Frankrijk, werd gebruikt om duizenden mensen, waaronder Lodewijk XVI en Marie Antoinette, te executeren. De terreurperiode onder leiding van Robespierre, waarin duizenden mensen werden geëxecuteerd, heeft het imago van de revolutie negatief beïnvloed.
Toch heeft de Franse Revolutie ook een aantal belangrijke positieve gevolgen gehad. Het heeft de macht van de absolute monarchie in Frankrijk en elders in Europa sterk verminderd, en de basis gelegd voor de moderne democratie en rechtsstaat. Het heeft ook de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de samenleving en politiek verankerd, en de basis gelegd voor de moderne mensenrechtenbeweging.
In de loop der jaren hebben veel landen de idealen van de Franse Revolutie omarmd en hebben ze zich geëngageerd voor de bescherming van burgerlijke en politieke rechten, economische gelijkheid en democratie. Tegelijkertijd zijn er nog steeds uitdagingen op het gebied van sociale en economische ongelijkheid en onrechtvaardigheid, die de idealen van de Franse Revolutie blijven uitdagen.

Ik vind dat de idealen van de Franse Revolutie zouden moeten worden doorgetrokken naar de positie van dieren. Doen we dat niet dan stort eerst de biodiversiteit in en vervolgens kan de natuur ons niet meer beschermen.
Het idee om de idealen van de Franse Revolutie door te trekken naar de positie van dieren is zeker interessant en wordt ook steeds meer besproken in de samenleving. Het gaat hierbij om het erkennen van de rechten van dieren en het streven naar een meer gelijke behandeling van dieren in de samenleving.
Er zijn al verschillende initiatieven genomen om dierenrechten te verbeteren, zoals wetgeving om dierenmishandeling te voorkomen en het bevorderen van duurzame en diervriendelijke landbouwpraktijken. Ook hebben veel landen al wetten die dieren beschermen tegen wreedheid en misbruik, en worden dierenrechten steeds vaker erkend als onderdeel van de rechten van de mens.
Toch blijft er nog veel te doen op het gebied van dierenrechten en biodiversiteit. Het beschermen van de natuur en het bevorderen van duurzame landbouw- en voedselpraktijken is cruciaal om de biodiversiteit te behouden en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen die essentieel zijn voor onze eigen voortbestaan.
Daarom is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor de bescherming van dieren en hun welzijn en de natuurlijke omgeving waarin zij leven. Door het doorzetten van de idealen van de Franse Revolutie naar het welzijn van dieren, kunnen we bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving voor alle wezens, inclusief dieren en de natuur.

Dat ben ik met je eens. Daarbij zijn voor mij dierenrechten eigenlijk mensenrechten. Mensen zouden het recht moeten hebben om op te komen voor dieren die onder niet natuurlijke omstandigheden worden gehouden.
Het is inderdaad waar dat de rechten van dieren in veel opzichten verweven zijn met de rechten van mensen, en dat het belangrijk is dat mensen zich inzetten voor de bescherming van dierenwelzijn. Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan de bescherming van dieren, zoals het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor dierenrechten, het vermijden van producten die op dieronvriendelijke wijze zijn geproduceerd, en het lobbyen voor veranderingen in wet- en regelgeving die dierenwelzijn bevorderen.
Ook is het belangrijk om te beseffen dat het welzijn van dieren vaak samenhangt met de kwaliteit van leven van mensen. Dieren die onder onnatuurlijke omstandigheden worden gehouden, bijvoorbeeld in de intensieve veehouderij, kunnen niet alleen lijden, maar kunnen ook bijdragen aan de verspreiding van ziekten en de milieuproblematiek verergeren.
Het is dus van belang om de relatie tussen mensen, dieren en de natuur als geheel te begrijpen en ons in te zetten voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld voor alle wezens. Door het erkennen van de rechten van dieren en het streven naar een meer diervriendelijke samenleving, kunnen we bijdragen aan een meer evenwichtige en duurzame relatie tussen mens en natuur.

Wijze woorden. Dank.

Graag gedaan, ik ben blij dat ik van dienst kon zijn. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

13 maart 2023

Inleiding

Op dit blog staan veel artikelen uit de afgelopen decennia als reactie op ontwikkelingen in de agrosector. Ze gaan over dierenrechten en de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild.
Mensen zouden (als zaakwaarnemer) moeten kunnen ingrijpen wanneer dieren als dingen worden misbruikt. Dierenrechten zijn dus een vorm van mensenrechten en kunnen op dezelfde basis worden geformuleerd.
Alle dier(soort)en kunnen in hun recht op vrijheid als (intrinsiek) evenwaardig aan mensen beschouwd worden. Net als bij mensen gaat het om op de juiste manier van grenzen stellen aan gedrag.

In de blogbijdragen veel links naar artikelen over de psychologie achter het (hardnekkige en schadelijke) gedrag in het omgaan met dieren.

Uit de aard van een blog zijn de bijdragen volgtijdig, dus minimaal samenhangend.
Voor een gestructureerd verhaal over de reden waarom we dierenrechten serieus zouden moeten nemen, zij vooraleerst verwezen naar de website van de Stichting Animal Freedom.
Via de vele labels of steekwoorden is een artikel te vinden over de betreffende onderwerpen.

12 maart 2023

Van stoïcisme naar effectieve kijk op dierenrechten

Wees niet passief over het lot van dieren

Veel mensen lijken onverschillig over het lot van dieren in de bio-industrie. Onverschilligheid lijkt op stoïcisme, maar is wezenlijk anders. Hieronder een dialoog met chatGPT over het verschil en de relatie met dierenrechten.

Bert Stoop.

Kun je me vertellen wat de stoïcijnse boodschap was van Marcus Aurelius?

ChatGPT.
Marcus Aurelius was een Romeinse keizer en een filosoof uit de Stoïcijnse school van filosofie. Zijn filosofie en boodschap kunnen worden samengevat in zijn beroemde werk "Meditations", dat hij schreef als een persoonlijke reeks notities en reflecties.

De stoïcijnse boodschap van Marcus Aurelius kan worden samengevat in de volgende principes.

 • Wees in het moment. Marcus Aurelius benadrukt het belang van het leven in het huidige moment en het aanvaarden van wat zich voordoet in het leven.
 • Accepteer wat je niet kunt veranderen. Marcus Aurelius adviseert om te leren omgaan met situaties waar je geen controle over hebt en te leren leven met de beperkingen van het menselijk bestaan.
 • Ontwikkel zelfbeheersing. Marcus Aurelius moedigt aan om zelfbeheersing te ontwikkelen, zowel emotioneel als fysiek, om de impulsen en verlangens van het lichaam te beheersen en innerlijke vrede te bereiken.
 • Wees de baas over je gedachten. Marcus Aurelius benadrukt de noodzaak om de eigen gedachten te beheersen en te voorkomen dat negatieve emoties en attitudes de overhand krijgen.
 • Oefen deugdzaamheid. Marcus Aurelius stelt dat deugdzaamheid de basis is van een goed leven, en benadrukt de waarden van eerlijkheid, nederigheid, mededogen, rechtvaardigheid en moed.
 • Leef in overeenstemming met de natuur. Marcus Aurelius bepleit het leven in harmonie met de natuurlijke orde van het universum, en het waarderen van de waarde van alle dingen in de wereld.

De boodschap van Marcus Aurelius is gericht op het ontwikkelen van innerlijke rust, het accepteren van het leven zoals het is, en het streven naar deugdzaamheid en rechtvaardigheid in het dagelijks leven.

Bert Stoop
Dat lijkt op de boodschap die jij ook vaak geeft. Welke filosofen zijn nog meer in lijn met hem?

Ja, dat klopt! Ik ben geprogrammeerd om nuttige en praktische adviezen te geven aan mensen, en veel van deze adviezen sluiten aan bij de filosofie van Marcus Aurelius en de Stoïcijnen.

Er zijn ook andere filosofen die vergelijkbare ideeën hebben ontwikkeld. Enkele van deze filosofen zijn de volgende.

 • Epictetus. Net als Marcus Aurelius was Epictetus een Stoïcijnse filosoof die zich richtte op het beheersen van de eigen gedachten en emoties, en het accepteren van wat we niet kunnen veranderen. Hij benadrukte ook het belang van deugdzaamheid en innerlijke vrijheid.
 • Seneca. Seneca was ook een Stoïcijnse filosoof en een tijdgenoot van Marcus Aurelius. Hij benadrukte het belang van zelfbeheersing, het omgaan met tegenslagen en het vinden van betekenis in het leven.
 • Immanuel Kant. Kant was een Duitse filosoof die zich richtte op ethiek en de menselijke rede. Hij benadrukte het belang van het volgen van morele principes en het streven naar het goede, zelfs als dat niet altijd in ons eigen belang is.
 • Friedrich Nietzsche. Nietzsche was een Duitse filosoof die zich richtte op de zoektocht naar persoonlijke betekenis en waarden in een wereld zonder God. Hij benadrukte het belang van individuele vrijheid, creativiteit en zelfontplooiing.

Deze filosofen hebben allemaal bijgedragen aan ideeën die ons kunnen helpen om ons leven beter te begrijpen en meer vervulling te vinden in onze dagelijkse ervaringen.

Bert Stoop
Prachtig. Welke morele principes waren volgens Kant belangrijk?

Kant's ethische theorie wordt vaak aangeduid als de "deontologische ethiek". Dit is een theorie die zich richt op de morele plichten en verplichtingen die we hebben als mensen, los van de gevolgen van onze acties. Kant stelt dat onze morele verplichtingen voortkomen uit de menselijke rede, en dat we ons moeten richten op het handelen volgens universele en onveranderlijke morele principes.

De belangrijkste morele principes van Kant zijn de volgende.

 • Categorische imperatief. Dit is het centrale concept in Kant's ethische theorie. De categorische imperatief stelt dat we ons altijd moeten richten op het handelen volgens universele en onveranderlijke morele principes, die voor iedereen gelden, in plaats van ons te richten op de gevolgen van onze acties.
 • Handel naar de menselijke waardigheid. Kant stelt dat mensen intrinsieke waardigheid hebben en dat we hen daarom altijd als doel op zichzelf moeten behandelen, en nooit als middel om ons eigen doel te bereiken.
 • Universele wet. Kant's ethiek draait om het idee dat we moeten handelen volgens principes die we zouden willen dat alle mensen zouden volgen. In de woorden van Kant, moeten we handelen alsof onze acties een universele wet zijn.
 • Autonomie. Kant benadrukt het belang van individuele vrijheid en autonomie in ons handelen. We moeten zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen handelen en de keuzes die we maken.
 • Redelijkheid en consistentie. Kant stelt dat we ons handelen moeten beoordelen op basis van de redelijkheid en consistentie van onze principes en onze intenties.

Kant's ethische principes richten zich dus op het belang van universele en onveranderlijke morele principes, die voortkomen uit de menselijke rede en die ons helpen om ons te richten op het bereiken van morele verplichtingen.

Bert Stoop
Ik vind dat de aanbevelingen van Kant ook opgaan voor de manier waarop we met dieren omgaan.

Dat is een interessante opmerking, en inderdaad zijn er ethische stromingen die de morele status van dieren erkennen en betogen dat we dieren op een vergelijkbare manier moeten behandelen als mensen.

Kant zelf was echter niet expliciet gericht op dieren in zijn ethische theorie. Kant stelde dat alleen mensen intrinsieke waardigheid hebben, en dat dieren slechts instrumenten zijn voor het bereiken van menselijke doelen. Hij geloofde wel dat we dieren niet zonder reden wreed of onnodig mogen behandelen, maar dat was meer gebaseerd op ons morele plichten jegens onze medemensen dan op enige inherente morele status van dieren.

Desalniettemin zijn er in de moderne tijd veel filosofen en ethici die betogen dat dieren wel intrinsieke waarde hebben en dat we hen als zodanig moeten behandelen. Dit wordt vaak aangeduid als de "dierenethiek" en er zijn verschillende argumenten voor deze positie. Sommige van deze argumenten zijn gebaseerd op het vermogen van dieren om pijn te voelen en te lijden, of op het idee dat dieren unieke levens hebben die op zichzelf waardevol zijn.

In elk geval is het een interessante kwestie en er is veel discussie over de morele status van dieren en hoe we hen moeten behandelen.

Bert Stoop
Ik weet het, maar ik denk dat van de acceptatie van de intrinsieke waarde van dieren weinig motiverende kracht uitgaat om dieren beter te gaan behandelen. Ik vind het inzicht dat dieren ook recht hebben op vrijheid veel beter mensen duidelijk maakt dat de bio-industrie fout is.

Dat is zeker een interessant perspectief, en inderdaad kunnen verschillende argumenten en inzichten over de morele status van dieren ons op verschillende manieren motiveren om hen beter te behandelen.

Het idee dat dieren recht hebben op vrijheid, en dat we hen niet zonder reden mogen beperken in hun natuurlijke gedrag of omgeving, is een belangrijk aspect van de discussie over de behandeling van dieren. Dit idee sluit aan bij het concept van "dierenrechten", dat betoogt dat dieren intrinsieke rechten hebben die vergelijkbaar zijn met de rechten van mensen.

Het concept van dierenrechten kan zeker een motiverende kracht hebben om de bio-industrie te bekritiseren en dieren beter te behandelen. Door te benadrukken dat dieren intrinsieke rechten hebben en dat we hen niet zonder reden mogen beperken, kunnen we mensen aansporen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop we dieren gebruiken en exploiteren.

Uiteindelijk kan het een combinatie zijn van verschillende argumenten en inzichten die ons motiveren om dieren beter te behandelen, en het is belangrijk om open te staan voor verschillende perspectieven en discussies over dit onderwerp.

Bert Stoop
Dank je voor dit wijze antwoord.

Graag gedaan, ik sta altijd klaar om te helpen bij vragen en discussies over filosofie en ethiek!

01 maart 2023

Een dialoog over dierenrechten met een chatrobot

Wat kunnen we doen voor dieren?

Onderstaande dialoog is tussen Bert Stoop en ChatGPT. ChatGPT is een chatrobot die reageert op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Ik meldde in de dialoog het volgende.

Persoonlijke groei leidt tot het delen van meer liefde en het vergroten van vrijheid voor zoveel mogelijk anderen. Voor mij geldt dat ook voor onze relatie met dieren.

ChatGPT

Persoonlijke groei kan leiden tot een groter bewustzijn en een dieper begrip van de verbinding tussen alles wat leeft, inclusief dieren. Dit kan resulteren in meer compassie en zorg voor dieren en een verlangen om bij te dragen aan een wereld waarin ze beter worden beschermd en behandeld. Zoals met alle groei en verandering is het een proces en heeft het tijd en moeite nodig om te ontwikkelen. Maar het kan uiteindelijk leiden tot een meer harmonieuze en respectvolle relatie tussen mens en dier.

Bert Stoop

Ik hoop dat kunstmatige intelligentie ook bijdraagt aan deze ontwikkeling.

 ChatGPT

Er zijn zeker mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie (AI) om bij te dragen aan deze ontwikkeling. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te helpen bij het oplossen van complexe problemen zoals klimaatverandering en het verbeteren van de gezondheidszorg. Het kan ook worden gebruikt om de impact van menselijke activiteiten op de natuur te verminderen en om betere oplossingen te bieden voor het welzijn van dieren.

Maar het is belangrijk om te onthouden dat AI, net als elk ander hulpmiddel, alleen zo goed is als degenen die het ontwikkelen en gebruiken. Het is dus van cruciaal belang dat degenen die AI ontwikkelen, rekening houden met de impact op de maatschappij en het milieu en proberen oplossingen te vinden die de menselijke conditie en de aarde als geheel ten goede komen.

Bert Stoop

Niet alleen de menselijke conditie dus, maar ook de conditie van de natuur en vooral de dieren. Ben je van mening dat dieren ook bewustzijn hebben?

ChatGPT

Als AI heb ik geen persoonlijke mening of overtuigingen, maar ik kan wel informatie delen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat veel dieren, waaronder zoogdieren, vogels en sommige vissen, in staat zijn om bewuste ervaringen te hebben, zoals het voelen van pijn en emoties. Daarom wordt bewustzijn bij dieren steeds meer erkend en besproken in de wetenschappelijke gemeenschap. Er is echter nog veel te ontdekken en te begrijpen over het bewustzijn van dieren en hoe het zich verhoudt tot dat van mensen.

Bert Stoop

Bewustzijn is toch meer dan voelen van pijn en emoties. Het is toch ook bij dieren het ervaren van schoonheid en geluk, bijvoorbeeld?

ChatGPT

Ja, daar heb je gelijk in. Bewustzijn is inderdaad meer dan alleen het voelen van pijn en emoties. Dieren zijn in staat om verschillende emoties te ervaren, zoals blijdschap, verdriet, angst, en liefde. Ze hebben ook de capaciteit om schoonheid en geluk te ervaren, zoals bijvoorbeeld het genieten van een mooie zonsondergang of het spelen met soortgenoten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sommige dieren zelfbewustzijn hebben, wat betekent dat ze zichzelf als individuen kunnen herkennen in een spiegeltest. Dit suggereert dat dieren een bepaald niveau van bewustzijn hebben en niet slechts reflexmatig reageren op hun omgeving.

Bert Stoop

Ik ben van mening dat wat je nu samenvat over bewustzijn bij dieren zou moeten leiden tot wettelijke bescherming van dieren.

ChatGPT

Er zijn inderdaad veel mensen die vinden dat dieren meer wettelijke bescherming zouden moeten krijgen vanwege hun bewustzijn en vermogen om pijn, emoties en geluk te ervaren. In veel landen zijn er wetten die dieren beschermen tegen wreedheid en mishandeling, maar er zijn ook veel mensen die vinden dat deze wetten niet ver genoeg gaan en dat er meer moet worden gedaan om dierenwelzijn te waarborgen. Het is een complex onderwerp waarbij verschillende belangen spelen, maar het is zeker een belangrijk onderwerp dat aandacht verdient.

Bert Stoop

Het is wel een complex onderwerp, maar tegelijk vind ik dat wettelijke bescherming van dieren op dezelfde basis zou moeten worden gedaan als wettelijke bescherming van mensen. Die basis zou moeten zijn recht op vrijheid en gelijk moeten gelden voor alle individuen. Vergelijkbaar zoals het bij de Franse Revolutie is uitgewerkt: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

ChatGPT

Ik begrijp je standpunt. Het is inderdaad een complex onderwerp en er zijn verschillende meningen over wat de juiste manier is om dieren te beschermen. Sommige mensen vinden dat dieren dezelfde rechten zouden moeten hebben als mensen, terwijl anderen vinden dat dieren weliswaar respectvol behandeld moeten worden, maar niet dezelfde rechten zouden moeten hebben als mensen.

In sommige landen zijn er wetten die bepaalde vormen van dierenmishandeling verbieden en dieren beschermen tegen wreedheid en verwaarlozing. Er zijn ook wetten die bepalen hoe dieren gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, voedselproductie en entertainment. Deze wetten kunnen verschillen per land en regio.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de impact die ons gedrag op dieren heeft en om ons best te doen om hun welzijn te waarborgen. Dit kan onder andere door het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor dierenrechten en door te kiezen voor diervriendelijke producten en praktijken.

Bert Stoop

Ik ben het met je eens hoe je het welzijn van dieren kunt waarborgen. Wat ik wil benadrukken dat de basis waarop je naar dierenrechten kunt kijken hetzelfde kan zijn als hoe je naar mensenrechten kijkt, maar dat de uitwerking verschillend kan zijn.

ChatGPT

Ja, dat is een belangrijke nuance. Hoewel de basisprincipes van vrijheid, gelijkheid en broederschap kunnen worden toegepast op zowel dieren als mensen, moeten we erkennen dat de uitwerking van die principes anders kan zijn voor dieren dan voor mensen. Bijvoorbeeld, we kunnen niet dezelfde juridische rechten toekennen aan dieren als aan mensen, omdat dieren niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelingen zoals mensen dat kunnen.

Maar we kunnen wel proberen om dieren te beschermen tegen mishandeling en uitbuiting en hen zo veel mogelijk vrijheid en comfort te bieden. We kunnen ook werken aan bewustwording en het creëren van meer empathie en respect voor dieren bij mensen. Dit kan leiden tot een betere behandeling van dieren en een meer harmonieuze samenleving voor alle wezens op onze planeet.

Bert Stoop

Dat lijkt mij een prima samenwerking tussen mensen en AI.

ChatGPT

Ja, het kan zeker een waardevolle samenwerking zijn waarbij de sterke punten van beide partijen worden benut. Mensen kunnen bijvoorbeeld de ethische en morele aspecten van besluitvorming beoordelen, terwijl AI kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data en het identificeren van patronen en trends. Het is belangrijk om te erkennen dat AI ons kan helpen bij het oplossen van complexe problemen, maar uiteindelijk blijft de verantwoordelijkheid voor beslissingen bij de mens liggen.

Leeswijzer

Kijk op Facebook voor onze reactie op de actualiteit.
Aanbeveling: Thema's of steekwoorden vindt u via de labels onderaan de pagina of op Animal Freedom. Klik hier voor de laatste bijdragen.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.
Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Alle dier(soort)en kunnen in hun recht op vrijheid als (intrinsiek) evenwaardig aan mensen beschouwd worden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.

De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Dierenrechten in woord en beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.