25 september 2007

LNV sponsort stiekeme proeverij ganzen in kader van project ganzenbord

Het ministerie van LNV betaalt mee aan het project “ganzenbord” waarbij een proeverij wordt gehouden van geschoten ganzen.
De locatie van de proeverij wordt geheim gehouden en tegenstanders van de ganzenjacht worden geweerd.
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelt vandaag kamervragen.

"8. Deelt u de mening dat het organiseren van een proeverij waarin doodgeschoten beschermde dieren worden geserveerd als een jachtbuit het toppunt van smakeloosheid en decadentie is? Zo ja, op welke wijze wilt u dit beeld rechtzetten en wanneer? Zo neen, waarom niet?" ....................

Geen schadevergoeding voor de nertsenhouderij

Op Agriholland en het LEI valt het volgende te lezen:
In 2006 heeft de Socialistische Partij een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de nertsenhouderij in Nederland te verbieden. De SP zal waarschijnlijk ook inzetten op een schadeloosstelling voor de sector. Dit rapport is op basis van een quick scan onderzoek opgesteld om achtergrondinformatie te leveren over de economische gevolgen van een eventueel verbod op de nertsenhouderij. De quick scan is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV (Directie Landbouw). Het eindconcept is ook besproken met vertegenwoordigers van het PVE (Productschappen Vee, Vlees en Eieren) en NFE (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders). Zowel de PVE als de NFE hebben daarbij te kennen gegeven op geen enkele wijze mee te willen werken aan een eventuele afbouw van de nertsenhouderij in Nederland.

Het LEI heeft tevens een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke economische gevolgen van een verbod op de nertsenhouderij in Nederland. Wanneer de nertsenhouderij per direct verboden zou worden zou dat leiden tot een schade van 479 miljoen en van 0 tot 12 miljoen euro per jaar voor de voersector. Zou de sector geleidelijk over een periode van 10 jaar worden afgebouwd dan voorziet het LEI een schade door verlies van inkomen en sloopkosten van 179 miljoen. Daarbij wordt verondersteld dat er geen vermogensschade optreedt.
Tot zover.

Het schadeloos stellen van de sector is niet zo logisch als men het doet voorkomen. Normaal gesproken worden mensen schadeloos wanneer zij als gevolg van een politieke beslissing het veld moeten ruimen.
De nertsenhouderij is geen normale sector. Het is een sector waarvan men vindt dat ethische grenzen worden overschreden. Mensen die je grenzen oplegt op basis van hun ongewenste gedrag en handel, betaal je ook geen schadevergoeding. Dat zou bij deze sector ook nagelaten mogen worden.

Een karikatuur van dierenrechten


In het boek Animal Rights: Current Debates and New Directions uit 2004 (Oxford University Press), onder redactie van Cass R. Sunstein en Martha C. Nussbaum komen allerlei voor- en tegenstanders van dierenrechten aan bod. Een van de tegenstanders is de antropocentrische denker Richard A. Posner. Hij beschouwt de beweging van filosofen als Peter Singer en Tom Regan als een 'radicale [d.w.z. extremistische] stroming' die uiteindelijk ten koste zal gaan van mensen. In plaats van dierenrechten pleit Posner zelf voor een gematigde vorm van dierenbescherming.
Zoals zoveel tegenstanders maakt ook Posner een karikatuur van de idealen van de dierenrechtenbeweging. Zo stelt hij dat het aanhangen van rechten voor dieren bijvoorbeeld tot gevolg kan hebben dat je experimenten op mensen (d.w.z. proefpersonen die daar niet vrijwillig aan meewerken) doet om het geluk van dieren te bevorderen.
Dit is een misleidende voorstelling van zaken. Tom Regan ziet dierenrechten bijvoorbeeld helemaal niet als iets wat haaks staat op mensenrechten, maar juist als een uitbreiding van het achterliggende principe daarvan. Ook Peter Singer vindt dat je dierlijke individuen met evenveel respect moet behandelen als je zou doen met een mens met vergelijkbare psychologische eigenschappen. Beiden wijzen dus het speciësisme (van bijvoorbeeld Richard A. Posner) af maar dat wil zeker niet zeggen dat ze mensen willen opofferen aan dieren!
Posner maakt het nog bonter waar hij stelt dat ook de Nazi's 'hartstochtelijk geloofden in dierenrechten'. Daaruit volgt volgens hem dat ze verenigbaar zijn met een minachting voor het leven en welzijn van allerlei groepen mensen. Nu is er volgens mij weinig bewijs voor een consequente nazi-ethiek ten gunste van dieren, de Duitse vegetariërsbond werd zelfs verboden. Zelfs Hitler was geen echte vegetariër, ondanks de mythen daaromtrent. Bovendien offerde hij zijn eigen hond op om een middel uit te testen waarmee hij zelfmoord wou plegen. Geen bijster respectvolle daad lijkt mij.
Maar zelfs als er werkelijk sprake was van diervriendelijke wetten in het Derde Rijk, dan impliceert dit nog niets voor de waarde daarvan. Hitler liet bijvoorbeeld ook autosnelwegen aanleggen en weinig tegenstanders van dierenrechten zullen weigeren om daar overheen te rijden. Het ethische gehalte van een daad wordt namelijk niet bepaald door de vraag of een misdadiger of juist een overwegend integer persoon hem verricht.
Helaas is Posner niet de enige die een karikatuur geeft van voorstanders van dierenrechten. Tegenstanders hebben nu eenmaal geen goede argumenten en dus rest hun niet veel anders meer.

Titus Rivas

Boeken van Tom Regan:


Boeken van Peter Singer:

17 september 2007

Transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit draagt bij aan verzachting effecten van klimaatverandering

De productie van vlees draagt aanzienlijk bij de snelheid van klimaatverandering. Ook andere redenen maken het verstandig wanneer mensen minder vlees zouden eten. Je kunt ze rechtstreeks vragen om dat zelf te doen, je kunt ook de vleesindustrie een groot deel van het vlees laten vermengen met plantaardig materiaal. De mensen worden dan als het ware sluipend vegetariër. Plantaardig eiwit is goedkoper, dus dat is prettig verdienen.
Wanneer de consument erachter komt dat hij wel betaalt voor vlees, maar dat in de praktijk nauwelijks meer krijgt, is deze misschien geneigd om dan maar helemaal van vlees af te zien.

De overstap naar duurzame eiwitproductie is weliswaar nog ver weg, maar de consumptie van steeds minder vlees komt steeds dichterbij, al realiseert de consument dat nog niet.

Boerenlobby ondermijnt ferme aanpak veevervoer

Teun Lagas in Trouw van woensdag 12 september

Landbouwminister Verburg heeft haar grenzen ontdekt. Er valt niet te spotten met de machtige agrarische lobby, die de scherpe kantjes haalde van haar roep om strengere controles op veetransporten.
"Als een schoothondje heeft de minister zich laten terugblaffen naar haar mandje." Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, toch al geen fan van de minister van landbouw, haalde eergisteren extra fel uit naar CDA-bewindsvrouw Gerda Verburg. Het is dan rond middernacht aan het slot van een Kamerdebat over dierenleed in de veewagens van de internationale transporteurs, die varkens verslepen van Nederlandse fokstallen naar Italië, of runderen naar de Franse slachterijen.

Tot zover een citaat uit Trouw.

Meer lezen over de stille kracht(en) achter de landbouwsector? Klik hier.

11 september 2007

Nog mooier dan controle is afschaffing van internationale veetransporten


SP wil structurele controle op veetransport

De controle op het vervoer van levende dieren moet structureel worden, niet alleen tijdelijk als er kortstondig ophef is. Ook moet de regelgeving worden aangescherpt. Dat vindt Tweede Kamerlid Krista van Velzen van de SP.

De SP vindt ook dat Nederland vervroegd moet beginnen met het verplicht stellen van een GPS-systeem waarmee bekeken kan worden of een vervoerder zich aan het goedgekeurde reisplan houdt. Ook moeten er volgens de partij ‘no go’-dagen worden ingevoerd voor veetransport, bijvoorbeeld tijdens hittegolven.

Tot zover de SP.

Internationale veetransporten zijn er om boventallig vee uit eigen land te exporteren om economische redenen. Het zou beter zijn als ons land haar veestapel zou krimpen tot afname op nationaal niveau. Dan hoeft er geen vee te worden vervoerd naar het buitenland, is er minder dierenleed en hoeft er geen economische schade te worden geleden door mestoverschotten e.d.

Zie ook de uitzending van Eenvandaag met de rapportage over het varkenstransport waar het bloed vanaf droop.

10 september 2007

Inzet van kinderen bij dierenacties

Directie Dierenpark Amersfoort
AMERSFOORT

Geachte mevrouw Postma,

De hoofdredactie van De Telegraaf uitte onlangs scherpe kritiek op het gebruik van kinderen voor propagandadoeleinden.
Het betrof toen een actie tegen het lijden van vleeskuikens in de bio-industrie.
De actie werd georganiseerd door Wakker Dier.

De woede van de Telegraaf was dus selectief, gezien de positieve aandacht die het zaterdag j.l. gaf aan uw gebruik van een kind als 'kinderdierekteur'.

Anders dan Wakker Dier misleidt U kinderen.
Uw organisatie misbruikt dieren door ze op te sluiten.
Wat u daarentegen zou moeten doen is kinderen respect voor dieren bijbrengen.
En DUS ze vertellen dat dieren niet in gevangenschap behoren te leven.
En zeker geen wilde dieren.

U herinnert zich nog wel het olifantenkalf dat direct na de geboorte vertrapt werd.
Wat was dat "educatief".

Of de geschiedenis van de bavianen, die Emmen ooit bij u afschoof en die u zich vervolgens ongeremd liet voortplanten.
Tot u uiteindelijk in de gaten kreeg dat het toch wel een beetje veel werd.
En u al met het spuitje klaarstond om ze naar de andere wereld te helpen.
Zo zijn inderdaad onze manieren in de dierentuin.
"Educatief", wat u zegt.

"Educatie" is geen rechtvaardiging voor misbruik.

Er zijn nu al meer dan 30 dierentuinen alleen al in Nederland.
Het effect daarvan op de dieren in het wild is nihil.
Het aantal bedreigde soorten neemt alleen maar toe.

Hoogachtend,

E.D.

Geachte heer,

Graag gaan wij nader in op uw reactie omtrent de Kinderdierekteur.

Het aanstellen van een Kinderdierekteur bij dierentuinen is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) waarvoor kinderen zich zelf konden opgeven. Omdat het om kinderen gaat, spreekt het voor zich dat het een puur symbolische 'functie' is, maar wel eentje met een educatieve insteek. Het betreffende kind leert over dieren, dierentuinen en de manier waarop zij zich inzetten voor het behoud van bedreigde diersoorten.

Voor meer informatie over dierentuinen, hun rol in natuurbescherming en de samenwerking met onder meer het Wereld Natuur Fonds, verwijzen wij u naar de website van de NVD: www.nvddierentuinen.nl.

Wij vertrouwen er op dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
DierenPark Amersfoort

Simone Postma
Communicatie

Pleidooi voor geven en nemen in de pluimveehouderij

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) onderzocht op verzoek van het ministerie van Landbouw (LNV) de gevolgen van het verbod op de opvolger van de legbatterijen, de “verrijkte” kooi.

Het resulterende rapport is getiteld:
Verbod op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland; Een verkenning van de gevolgen
Van Horne, P.L.M., G.M.L. Tacken, H.H. Ellen, Th.G.C.M. Fiks-van Niekerk, V.M. Immink en N. Bondt Den Haag, LEI, 2007 Rapport 2.07.10; ISBN/EAN: 978-90-8615-166-0

Uit dit rapport:
Vanaf 2012 wordt in de EU de traditionele kooihuisvesting voor leghennen verboden en vervangen door verrijkte kooien of alternatieve systemen, zoals scharrelhuisvesting. In deze studie zijn de gevolgen beschreven indien Nederland besluit om huisvesting in verrijkte kooien niet toe te staan. Een verbod heeft directe gevolgen voor het dierenwelzijn, de milieubelasting, de markt voor eieren en eiproducten in binnen- en buitenland en de concurrentiepositie en inkomenssituatie voor alle bedrijven binnen het legpluimveecomplex.

De economische gevolgen bij een verbod op verrijkte kooien in Nederland zijn drieledig.
Bij een verbod vanaf 2012 is er een directe vermogensschade bij de betreffende pluimveehouders door het onbruikbaar worden van verrijkte kooien, te verrijken kooien en opfokkooien.
De waarde van deze inventaris is, bij een verbod op het gebruik hiervan in 2012, bijna 12 miljoen euro. Wordt de einddatum van een verbod verder opgeschoven, dan wordt de vermogensschade naar evenredigheid lager. In 2020/2022 zal de eindwaarde van de inventaris, na een afschrijvingsperiode van 15 jaar, nihil zijn.
Bij een verbod op de verrijkte kooi zal een deel van de bedrijven die nu nog werken met kooihuisvesting stoppen met het bedrijf of de bedrijfsvoering verplaatsen naar het buitenland.
Een deel van de bedrijven zal in de bestaande stallen, een kleiner aantal scharrelhennen gaan houden. Geschat wordt dat de leghennenstapel in Nederland met 15% zal krimpen. Als gevolg hiervan zal het legpluimveecomplex een lagere toegevoegde waarde realiseren van 28 miljoen per jaar en 850 arbeidsjaren verliezen.

Tot zover het rapport.

De Nederlandse intensieve veehouderij mag graag op de sterke marktpositie wijzen van de varkens- en pluimveehouderij. Om deze positie te bereiken wordt in eigen land bezuinigd op dierenwelzijn en worden de negatieve gevolgen afgewenteld op de belastingbetaler. Niet de vervuiler betaalt, maar de burger. Het wordt tijd dat de burger zijn internationale verantwoordelijkheid neemt en bij zijn politieke partij aandringt op een bescheidener omvang van de veehouderij. Alleen met een balans in geven en nemen is een rechtvaardig mondiaal evenwicht te bereiken. Concreet: door niet meer dierlijke producten te produceren dan in de eigen omgeving wordt gebruikt, kan Nederland rekenen op een meer begripvolle medewerking aan verhoging van dierenwelzijn in het buitenland. Door het buitenland in elke sector te beconcurreren verliest Nederland goodwill.

Minister trekt privileges diertransporteurs in

Minister Verburg kiest eieren voor haar geld

Minister trekt privileges diertransporteurs in onder druk van Tweede Kamer

Persbericht PvdD. Den Haag, 10 september 2007- Minister Verburg heeft aangekondigd alle brancheprotocollen voor de veevervoerders in te trekken op woensdag 12 september, de dag dat SP, PvdD, Groen-links, PVV en PvdA de minister in een spoeddebat ter verantwoording roepen. Aanleiding voor het spoeddebat is het grote aantal incidenten met overbeladen veewagens, verwaarloosde en mishandelde dieren en de maatschappelijke commotie die daarover is ontstaan. Transporteurs van levende dieren worden vanaf woensdag bij de vrachtwagen aan de laadklep gecontroleerd door een dierenarts van de VWA. De Partij voor de Dieren had de minister hierom gevraagd in de kamervragen die zij half augustus stelde.

In een brief die de minister vrijdagavond laat naar de kamer gezonden heeft, laat ze weten dat eerst nog het vertrouwen had dat de sector haar eigen verantwoordelijkheid zou nemen. De minister stelt nu echter vast dat “gelet op de gebeurtenissen in de afgelopen tijd, geconstateerd moet worden dat door een aantal vervoerders de zorgplicht nog in onvoldoende mate serieus genomen wordt”. Hierdoor zegt de minister zich genoodzaakt te voelen om voor de gehele sector maatregelen te nemen.

De minister stelt intensivering van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, “vanwege het verminderde vertrouwen in de sector”. Er zullen vliegende brigades van inspecteurs worden ingesteld, die gericht zullen zijn op risicovolle transporten.

De Partij voor de Dieren ziet in het besluit van de minister een eerste doorbraak onder maatschappe-lijke en politieke druk. Hoewel het zeer te betreuren valt dat de minister pas tot maatregelen overgaat nadat camerateams van de Dierenbescherming, Dier&Recht, Animals Angels, Compassion in World Farming e.a. zeer schrijnende overtredingen van de regels hebben vastgesteld. Het is goed dat er eindelijk een aanvang genomen wordt met maatregelen om het transport van dieren volgens de regels te laten plaatsvinden.

In de afgelopen maanden stelde de Partij voor de Dieren 5 maal kamervragen over de schrijnende omstandigheden waaronder veetransporten plaatsvinden. Keer op keer meende de minister sussende woorden te moeten spreken. Kennelijk is de besluitvorming van de minister kort voor het weekend in een stroomversnelling gekomen onder druk van het naderende spoeddebat.

De Partij voor de Dieren is zeer verheugd over het voortschrijdend inzicht van de minister, maar is van mening dat naleving van de bestaande voorschriften slechts een eerste stap kan zijn. Niet alleen handhaving kan leiden tot verbetering van de omstandigheden waaronder vee vervoerd wordt, er zal op korte termijn strengere regelgeving moeten komen. Ook zullen de vervoerstijden moeten worden ingeperkt om ernstig dierenleed te voorkomen.

De Partij voor de Dieren organiseert voorafgaand aan het spoeddebat op dinsdag 11 september een rondetafelgesprek waarin dierenbeschermingsorganisaties de politiek nader kunnen informeren over de achtergronden van de misstanden in het veetransport.

7 september 2007

Zonder goede filosofie geen bescherming van dieren

Dierenwelzijnsorganisatieshebben met steun van het publiek twintig jaar voor een betere dierenwelzijnswet gestreden: in 1992 trad de Gezondheids- en welzijnswet in werking. Deze wet (GWWD) biedt de dieren in Nederland een bepaalde mate van bescherming, onder andere door de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren en de hantering van het preventiebeginsel (‘nee, tenzij’-principe), waarmee wordt voorkomen dat dieren geëxploiteerd worden zonder dat van tevoren de gevolgen voor hun welzijn onderzocht zijn.

In dit stukje worden 2 vage termen gebruikt: “intrinsieke waarde” en “dierenwelzijn”. Dierenwelzijn valt voor ieder dier anders uit en voor 1 soort (zelfs niet voor apen) is er al geen sluitende definitie te maken. Geen wonder dat personen die dieren willen gebruiken naar eigen in zicht in de praktijk gemakkelijk weg kunnen komen met hun eigen invulling van hoe zij voor dierenwelzijn willen zorgen.
De GWWD heeft dus nooit iets voor dieren betekent en zal dat ook nooit kunnen. Wanneer het ministerie van LNV dan ook besluit deze wet door een andere te vervangen dan kan de situatie voor de dieren niet of nauwelijks slechter worden dan deze nu al is.

Wanneer we op de site van LNV kijken hoe men de wet nu wil invullen dan is zelfs te lezen dat het ministerie vindt dat het houden van dieren zelfs verboden zou moeten worden! Zie onderstaande citaten van de website:

Ontwerp Wetsvoorstel dieren

Integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is ter uitvoering van Europese verplichtingen en in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en in dat van de volksgezondheid, regels te stellen betreffende dieren, in het bijzonder door de mens gehouden dieren, achtslaand op de intrinsieke waarde van het dier en ethische aspecten in het bijzonder in relatie tot biotechnologie, en daarbij, uitdrukking gevend aan de samenhang met die regels, te betrekken regels omtrent diervoeders en diergeneesmiddelen, en aldus mede te kunnen voorzien in effectieve en eenduidige maatregelen teneinde de naleving van deze regels te bevorderen, dat het voorts het wenselijk is regels te stellen ter bevordering van de zuiverheid van de in Nederland gefokte rassen en de afzet van dierlijke producten;

Artikel 1.3 [Intrinsieke waarde]
Bij de uitoefening van bevoegdheden bij of krachtens deze wet wordt de intrinsieke waarde van het dier betrokken.

Artikel 2.2 [Houden van dieren]
1. Het is verboden dieren te houden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten of categorieën van dieren.

Tot zover de LNV website.

Het lijkt erop dat het LNV de nieuwe wet prima heeft opgezet. Zal het dan vanaf nu goed komen?

Helaas, net zoals bij de GWWD zit het probleem in het handhaven. Daarvoor ontbreekt ten enenmale de politieke wil, zoals ex-hoogleraar dier en recht Dirk Boon reeds 30 jaar verzucht.

Voor wie wil weten hoe een goede rechtsfilosofie ten aanzien van dieren wel zou moeten luiden, klik hier.

Overzicht

Inleiding

Op dit blog staan artikelen over de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild. Vi...

De actualiteit rond dierenwelzijn via Facebook

Doorlezen en verdieping?

Voor selectie van een artikel over een bepaald onderwerp, klik op het label hieronder, bijvoorbeeld "agrarisch (87)".
Voor verdieping en verwante artikelen van Stichting Animal Freedom, Wakker Dier, Compassion in World Farming, Comité Anti Stierenvechten, Varkens in Nood, De Landelijke Dierenbescherming en het Belgische GAIA en EVA kies een label met onderwerp dat u zoekt en dat ook het label "cse zoekresultaten dierenrechtensites" heeft.
Na lezing van het blog klik op de link onderaan in het artikel bij "Klik hier om meer te lezen over ....." om naar de zoekresultaten te gaan.

Labels / steekwoorden

aalscholvers (3) actie voeren (23) afleidingsmateriaal (4) afmaken (2) afschot (8) agrarisch (87) agressie (1) agrobusiness (11) agrolobby (7) agrosector (21) AID (1) akkerbouwers (2) akkerrand (8) ambivalentie (2) ammoniak (15) antibiotica (30) antropomorfiseren (3) apen (9) bacteriële infectie (11) bank (5) basisbehoefte (1) bedrijfsvoering (4) beheer (6) belanghebbende (2) belastingbetaler (9) belazeren (4) beleid (17) berengeur (1) bescherming (6) besmetting (11) besparing (1) betrokkenheid (4) bever (1) beverrat (3) bewustzijn (23) bezwaren (1) bijdrage (1) bijensterfte (7) bijvangst (4) bio-dynamisch (1) bio-industrie (55) biobrandstoffen (4) biodiversiteit (25) biologische boer (20) biomassa (4) biomassavergisting (4) biotechnologie (1) biotoop (3) blank vlees (1) blauwtong (1) Bleker (38) bloedarmoede (1) bloeddruk (1) bodem (4) boek (51) boeren (28) boerenlogica (4) bonsai kitten (1) bont (9) boombruggen (1) Brambell (1) broedgebied (1) broeikaseffect (4) broeikasgassen (9) broodfokkers (2) bruinvis (2) burger (2) carnisme (1) castratie (8) celgetal (4) circus (11) CITES (2) CIWF (10) Club van Rome (2) CO2 (17) Comfort Class-stal (3) communicatie (2) concentratiekamp (1) consumptie (30) controle (6) crisiswet (1) cse zoekresultaten dierenrechtensites (54) damherten (1) debat (12) demagogie (64) depositie (3) depressiviteit (1) derogatie (6) dierenarts (2) Dierenbescherming (25) dierenleed (110) dierenmishandeling (12) dierenpolitie (1) dierenrechten (67) dierentuinen (9) dierenwelzijn (110) dierenwelzijnscoalitie (2) dierproeven (11) dierrechten (8) diervriendelijk (13) dierziekten (12) ding (2) dioxine (2) Dirk Boon (2) discriminatie (3) documentaire (1) doden (19) dodingsmethoden (4) dolfijn (8) doodknuffelen (1) doping (1) Drenthe (1) drogredenen (43) duiventil (2) dumping (2) duurzaamheid (35) dwangvoedering (2) ecoduct (8) ecoduiker (1) ecologie (32) economie (54) edelhert (5) eendagskuikens (2) eenden (1) eenzaamheid (2) EHEC (10) EHS (28) eieren (14) eiwitconsumptie (5) ekoproducten (2) emancipatie (2) emissie (3) empathie (2) ESBL (4) ethiek (18) etikettering (8) etiquette (1) EU (25) evolutie (4) exoten (3) export (82) fairtrade (1) FAO (4) fauna (5) Faunafonds (1) faunapassage (5) fazant (4) fijnstof (12) filmpje (63) filosofie (11) flora (3) foie gras (4) fokkers (7) fosfaat (5) fourageergebied (2) fraude (4) Friesland (1) fruitariër (1) GAIA (3) gans (25) geboortekrik (1) gedrag (5) geiten (9) geld verdienen (15) gemalen (1) gentech (3) Gerstenfeld (2) geur (1) gevangenschap (8) gevoelens (14) gewasschade (4) geweten (9) gezelschapsdieren (2) gezond verstand (3) gezondheid (23) Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (6) gif (13) gigastal (2) Godwin (5) goudvis (1) graan (1) grasland (2) Greenpeace (2) grenzen (4) groeibevorderaars (3) groene energie (4) GroenLinks (7) grondgebonden (5) grondrechten (15) grondwet (3) H1N1 (1) H5N1 (5) H5N8 (2) haantjes (4) Halacha (1) halal (6) handhaving (5) hart- en vaatziekten (2) hazen (4) hengelsport (4) herkomst (1) hitte (1) HLS (1) hobby (1) Hofganzen (1) Holocaust (3) hond (12) honger (11) hoorzitting (1) horeca (1) houden van (2) Hubertuslegende (2) huisdieren (32) huishoudelijk geweld (1) humor (6) hypocrisie (5) idealen (4) imago (15) import (8) inbeslaggenomen (1) infectiedruk (1) inkomensschade (1) inkomenssteun (2) inkomsten (4) innovatie (1) insecten (9) inteelt (2) integriteit (3) intelligentie (7) intensieve veehouderij (48) internationaal transport (11) intrinsieke waarde (30) jacht (29) jagen (9) jagers (18) jongeren (1) joodse wetten (2) justitie (3) kaas (2) kadaver (2) kalkoen (2) kalveren (12) kanker (1) katten (8) kerstdiner (3) keukentafelgesprekken (1) keurmerk (8) kievit (5) kiloknaller (3) kinderboerderij (4) kinderen (6) kippen (31) kippenhouder (3) kippenkooien (3) kippenmest (2) klimaat (32) KNJV (2) KNMvD (1) koeien (19) koeienrusthuis (2) konijn (12) kooihuisvesting (5) koosjer (5) kosten (9) kostprijs (17) kraai (1) kunst (5) kwaliteit (6) kweekvis (1) kweekvlees (1) lacto-intolerant (1) land (5) landbouw (18) landschap (10) leeuw (1) legbatterij (3) letsel (1) levensstijl (2) liefde (6) Limburg (1) linoleenzuur (1) LNV (10) Loesje (2) LOG (1) looprichels (1) LTO (9) luchtvervuiling (2) luchtwasser (5) maaibeleid (2) malafide (1) markt (5) mastitis (4) McDonalds (2) mededogen (2) media (15) meerwaarde (2) megastallen (43) melkprijs (20) melkquotum (16) melkveehouders (53) mensapen (4) mest (23) mestnormen (3) mestoverschot (27) mestverbranding (1) mestvergisting (8) migratie (3) milieu (29) Milieudefensie (16) MKZ (1) mondiale voetafdruk (6) moraal (9) MRSA (13) muizen (4) muskusrat (7) mythen (2) natuur (40) natuurbescherming (11) natuurbrug (5) natuurgebieden (20) natuurlijk evenwicht (14) neonicotinoïden (3) nertsen (18) Noord Brabant (1) NVWA (4) offerfeest (7) olieslachtoffers (1) olifant (6) omega-3-vetzuren (2) onderzoek (30) ontbossing (4) onteren (1) onverdoofd (11) onverschilligheid (2) onwetendheid (3) oor aan naaien (2) Oostvaardersplassen (18) open stellen (3) opheffen (1) ophokken (3) oproep (2) opvang (4) orka (5) otter (1) Ouwehand (4) overbemesting (7) overlast (25) overproductie (15) paarden (7) paling (5) pandemie (1) paradox (1) PETA (4) Peter Singer (5) plantaardige voeding (22) platteland (8) plezierjacht (29) plofkip (11) pluimvee (3) politie (2) politiek (77) populatie (9) positieflijst (2) postduiven (3) preventie (3) prijs (8) prisoner's dilemma (2) productiebos (1) productiviteit (2) proefdieren (7) Proefdiervrij (3) prooidieren (2) protest (14) provinciaal (4) Provinciaal OntwikkelingsPlan (1) provincie (3) puppies (1) PvdD (131) PVV (4) Q-koorts (19) Raad Van State (1) raaigras (3) Rabobank (8) ramp (2) ratten (2) recept (1) Rechten Voor Al Wat Leeft (3) reclame (14) recreatiegebied (5) ree (2) Rekenkamer (1) rekenmodel (1) rendement (3) rentmeesterschap (2) resistent (6) respect (24) ritueel (19) roofvogels (11) ruimen (10) ruimtebeslag (3) saneren (3) schaalvergroting (15) schadevergoeding (12) schapen (4) scharreleieren (3) Schmallenbergvirus (1) seks met dieren (2) sexen (1) shechita (1) slachten (44) slachterij (7) slavernij (3) slow food (2) soja (9) SOVON (1) speciësisme (8) speculatie (1) speelketting (1) spelen (1) spiritualiteit (4) staartknippen (1) stadsboeren (1) stal (3) stierenvechten (6) stikstof (4) stropers (3) subsidie (28) supermarkt (25) symptoombestrijding (1) taal (4) Thieme (27) tijgers (2) toekomst (9) Tom Regan (5) tonijn (1) TV (1) uitspoeling (5) uitstoot (7) uitvalspercentage (4) utilisme (1) vaccineren (2) valorisatie (2) vangstquota (1) varkens (59) varkensflat (3) varkensgriep (3) varkenshouder (8) vee-industrie (27) veehandelaren (3) veemarkt (1) veestapel (33) veevervoer (2) veevoeder (16) veganisme (17) vegetariër (9) vegetarisme (27) verantwoordelijkheid (11) verboden (12) Verburg (19) verdoven (7) vergassen (3) vergiftiging (5) vergoeding (5) vergunning (6) verjagen (3) verkiezingen (20) verloting (1) versnipperen (3) verveling (9) vervuiling (9) verwaarlozing (4) verzorging (3) vestiging (1) virus (13) vis (12) Vissenbescherming (3) visserij (19) vitamine B-12 (2) vleermuizen (1) vlees (86) vleeskuikens (15) vleesvervangers (15) vlieg (1) vlinders (3) voeding (53) Voedingscentrum (2) voedingsvenster (1) voedingswaarde (3) voedseloverschotten (4) voedselprijs (10) voedselveiligheid (5) voedselzekerheid (13) Vogelbescherming (11) vogelgriep (16) vos (20) vrijheid (82) vuurwerk (3) VWA (2) Wakker Dier (32) walvis (8) wandelaar (3) WAP (2) waterkrachtcentrales (1) waterkwaliteit (3) waterschap (3) wederkerigheid (2) weidegang (32) weidevogels (19) Wereld Natuur Fonds (1) wereldmarkt (8) werkgelegenheid (1) wild (17) wildbeheereenheden (1) wildroosters (1) wildsignalering (2) wildviaduct (1) wildwissel (2) winstmarge (4) wol (1) wolf (4) WSPA (6) zeehond (3) zeereservaat (1) zeldzame dieren (3) zichtstal (4) ziektedruk (6) zoelen (1) zoönose (5) zorgboerderij (1) zorgplicht (3) zuivel (11) zwanendriften (1) zware metalen (1) zwerfdieren (3) zwijnen (5)

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Steun Stichting Animal Freedom

Koop boeken via bol.com of Youbedo of doe een donatie en steun zo ons werk.

Blogarchief