31 mei 2012

Mensen en andere dieren

Zwarten zijn er niet voor de blanken, vrouwen zijn er niet voor de mannen en dieren zijn er niet voor de mensen.
Met de eerste twee stellingen zullen de meeste mensen niet zo veel moeite hebben. Maar wat betreft de relatie mens-dier ligt het wat problematischer. Gemeten naar wat de mens zich allemaal meent te kunnen permitteren met dieren zou je zeggen dat de gangbare opvatting is dat het dier ten dienste van de mens staat en zich daarnaar heeft te schikken.
Ik lees dat Leeuwarden de twijfelachtige eer te beurt valt aan circus Herman Renz onderdak te verlenen. En aantal smakeloze ‘acts’ met wilde dieren zullen ongetwijfeld onderdeel uitmaken van de voorstellingen. Prachtige, trotse wilde dieren worden vernederd tot botte vermaaksobjecten om het publiek een – volkomen misplaatst – superioriteitsbesef bij te brengen. De kunstjes waartoe deze beklagenswaardige wezens worden gedwongen zouden ieder fatsoenlijk mens met afschuw moeten vervullen. Maar gevreesd moet worden dat het aanwezige publiek weer braaf klappend en ‘oooh…’ en ’aaah….’ roepend zijn – eveneens misplaatste – waardering zal laten blijken.
Jammer en onbegrijpelijk dat Leeuwarden niet het voorbeeld van o.a. Almelo volgt, waar de gemeente heeft besloten alleen nog maar circussen uit te nodigen waar geen wilde dieren worden misbruikt. En wat zou het goed zijn als zo veel mogelijk mensen uit solidariteit met de dieren uit het circus weg zouden blijven. Ook lees ik dat een meneer Fries kampioen wedstrijdvissen is geworden door maar liefst 12½ kg vis - en met zijn concurrenten zelfs 265 kg! - uit het water te sleuren. 265 kg. dierenleed! Leed dat voorkomen had kunnen worden als de mens zich rekenschap had gegeven van wat een vis doormaakt wanneer hij het slachtoffer wordt van deze vorm van vrijetijdsbesteding. Een paar miljoen mensen – waaronder helaas ook veel kinderen – menen op deze wijze met levende wezens te mogen sollen. Onbegrijpelijk dat anno 2012 deze vorm van dierenkwelling nog steeds legaal is en door veel mensen wordt gezien als een onschuldig vermaak in de vrije natuur! Dieren in circussen, ‘sport’vissen, duiven’sport’, paarden’sport’, jacht, het zijn slechts een paar voorbeelden van de beschamende wijze waarop de ‘beschaafde’ mens met zijn mede-aardbewoners omgaat.
En dan laat ik de dagelijks terugkerende schande van de gruwelijke vee-industrie, met zijn half miljard slachtoffers per jaar in Nederland, nog buiten beschouwing.
Zei Ghandi niet: “De grootheid en de morele ontwikkeling van een samenleving kan men daaraan meten, hoe zij de dieren behandelt”?

Dierenleed van hazen als sport

In Ierland is het een sport om met twee greyhounds te jagen op levende konijnen en hazen. Dat zou in een natuurlijke omgeving nog enige kans voor de prooidieren opleveren, maar de sport wordt gedaan op een grasveld waar vandaan nauwelijks ontsnapping mogelijk is. Tegen deze wrede sport wordt natuurlijk ook geprotesteerd, zoals hieronder:
Hare coursing is a so-called "sport" in which hares (jack rabbits to Americans) are set up as bait for greyhounds to chase and terrorize. Many hares are killed or horribly injured each year as they are mauled or tossed about like rag dolls on the coursing fields. Some hares die within seconds of being struck by the fast moving dogs. Others die of agonizing internal injuries, such as bone breakages that cannot heal.
Here's the petition:
www.change.org/petitions/petition-to-ban-horrific-hare-coursing-cruelty-in-ireland

Misschien is de gekte van deze sport wel het beste te verbeelden door de voorstanders aan het woord te laten. In onderstaande Engelstalige video probeert de commentator te argumenteren dat de hazen en konijnen (nog) slechter af zouden zijn wanneer zij geschoten zouden worden. "Want dan vindt er geen selectie op slimme ontsnapping plaats, zoals in de evolutie altijd al het geval was (sic!)".Gerelateerd aan dit dierenleed is de kwalijke gewoonte in Spanje om Greyhounds met de dood en dierenleed te straffen wanneer zij minder gepresteerd hebben bij de jacht dan de jager wilde.

30 mei 2012

Rundveebedrijven: flinke schaalvergroting laatste 10 jaar

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldt:

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 25 procent gedaald tot iets minder dan 26 duizend bedrijven in 2011. In 2011 bewerkten deze bedrijven evenveel cultuurgrond als in 2000. In 2011 werd met één arbeidsjaareenheid 21 hectare grond bewerkt, 79 runderen gehouden en 121 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 16 hectare grond, 59 runderen en 86 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit -het per arbeidsjaar bewerken van 32 procent meer grond en houden van 34 procent meer dieren– leidde bij de rundveehouders tot een 40 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De economische omvang van de totale rundveesector is in de periode 2000-2011 met 5 procent licht toegenomen.

29 mei 2012

Sap vindt PvdD te marginaal voor debat

HP-de Tijd meldt:
Kandidaat-lijsttrekker Jolande Sap van GroenLinks wil niet debatteren met Marianne Thieme, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren.
De reden: Sap vindt Thiemes partij ‘te klein, te marginaal’ en zelfs kan zo’n debat GroenLinks ‘imagoschade’ berokkenen. Saps tegenkandidaat Tofik Dibi wil graag, maar hij mag niet.

Tot zover HP-de Tijd.

In sommige peilingen staat de PvdD op 3 zetels en GroenLinks op 4. Sap heeft vaker aangegeven nu in de verkiezingen voor de macht te gaan. Waar blijft de inhoud?

18 mei 2012

PvdD organiseert themadag over plezierjacht

In een mailing naar haar leden schrijft de Partij voor de Dieren:

Kom ook naar de themadag 'Laat ze niet schieten'

Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren (de NGPF) organiseert op zondag 10 juni de themadag: Laat ze niet schieten. Tijdens deze dag zetten we de argumenten tegen de jacht op een rijtje. Sprekers waaronder Niko Koffeman, Anja Hazekamp en Marcel Vossestein nemen de stelling ’de jacht is een noodzakelijk kwaad’ onder vuur en kijken welke maatregelen nodig zijn om de nieuwe Wet Natuur aan flarden te schieten. We nodigen iedereen van harte uit voor deze themadag die plaats vindt in Bussum vanaf 13.00 uur. Introducés zijn welkom, maar leden moeten zich (en introducés) eerst aanmelden.

17 mei 2012

Wijffels ziet Bleker het liefst terug in zijn hok

CDA-prominent Herman Wijffels ziet Henk Bleker liever niet als de nieuwe leider van het CDA worden en gaf aan: „Die heeft vooral toekomst bij zijn pony's”. Volgens Wijffels speelde Bleker een ethisch dubieuze rol na de verkiezingen van 2010 waarna het kabinet VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV vorm kreeg.
Bleker vindt dat dergelijke uitlatingen dit eigenlijk niet in het CDA horen te gebeuren. Mensen moeten wel een beetje netjes met elkaar blijven omgaan, stelde hij in het televisieprogramma Knevel en Van de Brink. Tegelijk distantieerde hij zich van Wijffels. „Hij wil van het CDA een soort christelijk GroenLinks maken, ik niet.”

Prof. dr Herman Wijffels werd per 1 oktober 2009 hoogleraar 'Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering' aan de Universiteit Utrecht. Hij staat bekend als iemand die spiritualiteit en duurzaamheid wil combineren vandaar de sneer van Bleker over christelijk GroenLinks. Bleker zelf wordt vooral gehekeld door het laten prevaleren van de belangen van de agrosector boven de belangen van de Nederlandse belastingbetaler.

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw Henk Bleker wil niet voor het CDA de Tweede Kamer in nu hij niet de nieuwe lijsttrekker van zijn partij is geworden.

Bleker regelt rituele slacht met maximaal 40 seconden dierenleed

Het convenant houdt in altijd veterinair toezicht en na 40 seconden overleven alsnog een schot door de hersenen.
Het onverdoofd ritueel slachten is in het convenant toegestaan. Daarmee verandert er in feite niets aan de bestaande situatie.
Het niet verdoven was een half jaar geleden punt van discussie. Ten onrechte noemde Bleker bij KvdB het voorstel van Marianne Thieme een verbod op ritueel slachten. Het voorstel van de PvdD behelsde een verbod op het onverdoofd slachten.

Het dierenleed bij slachten wordt iets bekort en verminderd door het dier voor de halssnede een pin door de hersens te schieten. Bij ritueel slachten wordt het verdoven nagelaten omdat het een religieuze eis is dat een dier weer bij bewustzijn moet komen wanneer er door "goddelijke" ingreep toch wordt afgezien van de slacht.
Dit is een absurde eis en geen enkele overheid zou dierenleed begaan aan een religie mogen toestaan.
In de Eerste Kamer heeft senator Niko Koffeman een hoofdelijke stemming aangevraagd. De Partij voor de Dieren wil weten welke senatoren religie als voldoende legitimatie zien voor het laten voortbestaan van onnodig en vermijdbaar dierenleed.

Vindt u dit voorstel van Bleker ook te armzalig? Dan is het misschien beter helemaal geen vlees te eten.
Wilt u weten of u nog meer kunt doen? Lees dan dit artikel.

14 mei 2012

10 puntenplan voor de natuur

Ruim veertig groene organisaties presenteren onderstaande 10 puntenplan om na de val van het eerste kabinet Rutte en het vertrek van de heer Bleker het herstel van de natuur weer op te pakken:

1. Bescherm natuur en landschap
Om natuur en landschap te beschermen én Nederland een open en dynamisch land te houden is een nieuwe natuurbeschermingswet nodig. Die wet moet ambitieus en helder, eenvoudig en effectief zijn. De nieuwe wet moet verzekeren dat we zorgvuldig omgaan met alle waardevolle natuurgebieden en landschappen in Nederland. Een duidelijke begrenzing van stad en land voorkomt verdere versnippering. Natuurwaarden als stilte, nachtelijke duisternis en weidsheid moeten hersteld worden.

2. Bescherm de plant- en diersoorten van ons land
De Nederlandse natuur kent een enorme rijkdom aan plant- en diersoorten, van nationaal en internationaal belang. Bedreigde dier- en plantensoorten moeten actief worden beschermd, zodat zij behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties. Alle bescherming is gebaseerd op goed onderzoek en monitoring, onder meer vastgelegd in actuele Rode Lijsten met bedreigde plant- en diersoorten.

3. Verbind en verbeter de natuurgebieden in Nederland
Planten en dieren in onze Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden. Daarom is het van levensbelang dat de natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Het onverkort realiseren van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur (728.500 hectare) heeft de hoogste prioriteit. De kwaliteit van natuurgebieden moet verbeterd: milieuproblemen als verdroging en vermesting worden aangepakt.

4. Bescherm en herstel de unieke Nederlandse waternatuurgebieden
Met de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, en de Zeeuwse Delta heeft Nederland unieke natuur van mondiaal belang in huis. Zeehonden, miljoenen trekvogels en andere dieren benutten ze als voedsel-, rust- en broedplaats. De natte natuur kan ons land beschermen tegen hoogwater. De getijdegebieden en onderwaternatuur zijn kwetsbaar. Daarom moet het menselijk gebruik van deze gebieden – recreatie, scheepvaart, visserij, energiewinning – volledig duurzaam worden. Specifieke gebieden in de Noordzee moeten worden gesloten voor visserij om de natuur te laten herstellen.

5. Zorg voor genoeg geld voor natuur
Goede natuur komt niet vanzelf. Twee derde van de Nederlandse natuur is er slecht aan toe, in het belang van mensen, dieren en planten moet die nodig hersteld en opgeknapt worden. De overheid moet zorgen voor voldoende geld voor onderhoud, toegankelijkheid en beheer.

6. Breng de natuur van het boerenland terug
Als gevolg van de intensivering van de landbouw is het Nederlandse platteland eentonig geworden. Weidevogels en andere dier- en plantsoorten verdwijnen hierdoor. Het boerenland moet weer natuurlijker worden. Nederland moet kerngebieden voor weidevogels inrichten, kleinschalige natuurelementen herstellen en oude beken en waterlopen terugbrengen. Europees landbouwbeleid moet de natuur op het boerenland ondersteunen.

7. Bescherm onze tropische natuur
De natuur van de Nederlands-Caribische eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire kent veel unieke en onvervangbare soorten planten, dieren en ecosystemen. Dat geldt ook voor de andere eilanden van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en St. Maarten). Nederland is verdragsrechtelijk verantwoordelijk om deze natuur maximaal te beschermen om uitsterven en vernietiging te voorkomen. Financiering van goed beheer en krachtige handhaving is daarvoor noodzakelijk.

8. Stop de plezierjacht
Het doden van dieren is in beginsel niet toegestaan. Doden vindt alleen nog plaats bij risico’s voor de (lucht)verkeersveiligheid en volksgezondheid, bij schadebestrijding en in het kader van beheer van bepaalde specifieke diersoorten. Het doden van dieren vindt daarbij uitsluitend plaats als alle andere preventieve maatregelen gefaald hebben, en het doden de enige doelmatige oplossing is. De wildlijst wordt afgeschaft.

9. Vergroen de stad
De meeste Nederlanders wonen in de stedelijke omgeving. Natuur in de stad beschermt ze tegen hitte en fijn stof, helpt als waterberging, verbetert de kwaliteit van leven, draagt bij aan de gezondheid en maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen. Voor de meeste kinderen is het de eerste plek waar ze met natuur in aanraking komen. Daarom moeten steden voldoende groene ruimte scheppen.

10. Geef elk kind recht op natuur
Natuur is voor iedereen. Ook kinderen moeten van jongs af aan kunnen ervaren en leren hoe leuk en waardevol natuur kan zijn. Daarom zijn natuureducatie en makkelijk bereikbare natuur van groot belang. Nederland moet zorgen dat ieder kind met natuur leert spelen en leven.

Deelnemende organisaties aan het tienpuntenplan:
Natuurmonumenten
Vogelbescherming Nederland
Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (23 organisaties)
De12Landschappen
Dutch Caribbean Nature Alliance
EIS Nederland
IUCN Nederlands Comité
IVN Nederland
KNNV
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Natuur en Milieu
RAVON
Stichting De Noordzee
Stichting Duinbehoud
Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna
Veldwerk Nederland
Vlinderstichting
Waddenvereniging
Wereld Natuur Fonds
Zoogdiervereniging

13 mei 2012

Biologisch meer CO2 en meer diervriendelijk?

Nu de consument in de supermarkt met de SuperWijzer kan zien of een product milieu-, klimaat- of diervriendelijk is, kunnen mensen voor de keuze komen te staan: biologisch vlees of vlees uit de bio-industrie?
De SuperWijzer zal dan aangeven dat biologisch vlees meer CO2 uitstoot geeft en de klant kan dan gaan twijfelen want hij wil en minder CO2 uitstoot en diervriendelijker.
Die klant kan zich het beste realiseren dat CO2 an sich niet problematisch is maar een veestapel die 3x zo groot is puur en alleen voor de export wel. In Nederland geeft een biologische veestapel geen problemen wanneer die niet groter is dan de nationale behoefte voor afzet is. Dan is ons land en het milieu groot genoeg om de CO2 uitstoot op een natuurlijke manier op te vangen.
Een keuze voor vlees en zuivel uit de intensieve veehouderij is per definitie een slechte keuze. Wie verantwoord wil eten doet er verstandig aan zich af te vragen of het ook zonder vlees kan. Dan is het nog veel gemakkelijker om verantwoorde keuzes te maken.

10 mei 2012

Laat de natuur niet meer over aan farizeeers

Marcel van Dam constateert in de Volkskrant dat we afglijden naar een afrekendemocratie. Volgens hem gaat politiek vooral om het verwerven van banen en macht. Regeringen worden door een flink deel van het electoraat niet langer gezien als hoeders van het algemeen belang, maar als vijanden van het volk, in dienst van anonieme machten die het volk een poot uit willen draaien.

Van Dam:
Geleidelijk aan is de politiek overgenomen door mensen die zo lenig van geest zijn dat ze de rol van farizeeërs willen spelen. Over hen staat geschreven: 'Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.'
Het prototype van zo'n witgepleisterd graf is Henk Bleker, de laatst aangemelde kandidaat-lijsttrekker van het CDA - nadat elf kandidaten hem waren voorgegaan en hij herhaaldelijk had verklaard niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker, tenzij er niemand anders was om het te doen.
Bleker was, naast Verhagen, de kwade genius die het CDA de gedoogcoalitie met de PVV in rommelde. Ook toen had hij 'geen enkele ambitie om naar Den Haag te gaan'. Nadat hij zijn judasrol had vervuld, werd hij staatssecretaris. In die functie slaagde hij erin de gedurende vele jaren opgebouwde, kostbare ecologische hoofdstructuur, sieraad van het natuurbeleid, voor een flink deel waardeloos te maken. Wie van Harderwijk over de A28 naar Nunspeet rijdt, komt onder een ecoduct door dat net klaar is maar dankzij Bleker geen functie meer heeft. Jolande Sap was zo vriendelijk daarvoor in het 'Kunduz-akkoord' medeverantwoordelijkheid te nemen. Ik stel voor dat viaduct het Bleker/Sap-monument van verspilling te noemen.
Oh ja, Jack de Vries vraagt of u Henk niet de maat wilt nemen.
Tot zover van Dam in de Volkskrant.

Misschien dat u als kiezer een wat lichter gemoed heeft wanneer u zich realiseert dat u veel geld kunt besparen en er een last van uw schouders kan glijden door bij de komende verkiezingen een echt natuurvriendelijke stem uit te brengen. En daarmee een halt kunt roepen aan degenen die u een poot uitdraaien en door wie u zich een oor aan laat naaien.

Fatsoenlijk vegetarisch eten

In de Volkskrant van 10 mei een interview door Mac van Dinther met de Duitse Karin Duve.
Hoewel zij zich al lang bewust was van het gevolg van haar eetstijl voor dieren kostte het haar veel moeite om haar aankopen op dat weten aan te passen. Ze besloot stap voor stap haar gedrag te wijzigen en ging van biologisch naar vegetariër naar veganist naar fruitariër in een poging om de gevolgen voor dieren te minimaliseren.
In haar boek behandelt ze fundamentele vragen als: mag je dieren eigenlijk wel opeten? En als we geen dieren eten, waarom dan wel planten? In hoeverre zijn we bereid om uit respect voor andere levende wezens iets op te geven? Wat is ethisch gezien juist? Kunnen we er zelfs persoonlijk profijt van hebben wanneer we onze gewoonten veranderen?Bovengenoemde vragen worden ook beantwoord op dit weblog en de site Animal Freedom:
In hoeverre zijn we bereid om uit respect voor andere levende wezens iets op te geven?
Wat is ethisch gezien juist bij dierengebruik??
Kunnen we er zelfs persoonlijk profijt van hebben wanneer we onze gewoonten veranderen?

8 mei 2012

Superwijzer een app voor een natuurlijke en diervriendelijke keuze

Van de site van Varkens In Nood:
Vanaf 8 mei kun jij met SuperWijzer, de gratis app voor je smartphone, altijd zien of je de juiste keuze maakt bij de aanschaf van (dierlijke) producten. Circa 15.000 producten in 24 supermarkten zijn door deskundigen beoordeeld op dierenwelzijn, klimaatverandering, de gevolgen voor natuur en milieu en schadelijke stoffen. Het gaat om vlees(vervangers), eieren en zuivel.

Scannen op barcode met jouw app en je weet iets beter wat je eet!

Hoe het werkt?
1. Download de app via de downloadknop of scan de QR-code. Je kunt ook naar de AppStore of Google Play gaan.
2. Start de app en richt de scanner/camera op de barcode van een product.
3. Niet blij met dit gescande product? SuperWijzer bied je een overzicht van producten die mogelijk wel aan je wensen voldoen.

Hypocrisie van producent en consument in de Kippenmoord

Journalist en schrijver Gerard van Westerloo is zaterdag 6 mei op 69-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden.
In 2007 ontving hij 'De Tegel', de Jaarprijs voor de Journalistiek, voor zijn publicatie De Kippenmoord in het maandblad M van het de NRC over het leven van drie kuikentjes.
Door van dag tot dag het korte leven van de vleeskuikentjes letterlijk te volgen en te spreken met de mensen die “werken” met de jonge mestkippetjes kon Westerloo verduidelijken hoe de hypocrisie van de producent en consument een gezicht heeft.
De jury van De Tegel schreef in haar rapport:
Anja, Tanja en Manja zijn de hoofdrolspeelsters in een film die spannend blijft, ook al weet je dat het slecht met ze zal aflopen. Van Westerloo toont een grote empathie met zijn onderwerp, inclusief de kippenboeren die hij met evenveel warmte beschrijft.

Voor wie wil nalezen of het om warmte of hypocrisie ging, klik naar de site van Animal Freedom of de site van het NRC.

4 mei 2012

Landbouwsubsidies stoppen, niet terugbetalen

Boerderij.nl ontdekte dat het bedrijf van de man van Thieme, het biologische landbouwbedrijf Biotrio, in 2011 tienduizenden euro’s aan subsidie binnensleepte, terwijl de Partij voor de Dieren voor het afschaffen van landbouwsubsidies pleit.
Regeringspartij CDA vindt dat ongeloofwaardig. Thieme noemt de oproep van het CDA om het geld terug te storten omdat haar partij tegen die subsidies is, ’bizar’.

Uit het boek "Boeren en burgers dansen de tango des doods":

Niet zo gek lang geleden verscheen een studie over de betekenis van de agrosector voor de Nederlandse economie. En warempel, het is de onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Centraal Planbureau (CPB) andermaal gelukt om de kernproblemen te omzeilen. Die zijn: overproductie, milieubeschadiging en voor deelsectoren een combinatie van die twee. De overproductie wordt weggewerkt met behulp van miljarden subsidies, de kosten van de milieubeschadiging worden doorgeschoven naar volgende generaties.

In het onderzoek worden die twee kernproblemen letterlijk en figuurlijk weg gerelativeerd. De redenering is als volgt. Wie het economische belang van de landbouw echt wil beoordelen, zou niet moeten kijken naar de absolute hoogte van de subsidiebedragen, maar naar de relatieve betekenis ervan. Zonder die subsidies wordt de Nederlandse belastingbetaler volgens de studie geconfronteerd met andere kostenposten. Volgens de onderzoekers zijn dat hogere prijzen voor voedsel, en hogere kosten voor boeren die in de bijstand komen. Netto maakt het dus allemaal weinig uit. Waarbij overigens moeten worden vastgesteld dat wanneer boeren in de bijstand terecht komen, de kosten voor de burger aanzienlijk lager zouden zijn dan met de huidige subsidieregelingen.

Tot zover.

Voor wie wil weten waarom landbouwsubsidies (van PvdD-ers en van CDA-ers) kritisch moeten worden bezien, leze bovengenoemd boek of dit artikel of deze reeks van columns.

Sommige vegetariers hebben genen die geur vlees minder verdragen

Wetenschappers van Duke University Medical Centre in de Verenigde Staten hebben ontdekt dat vegetariërs de geur van vlees mogelijk veel intenser ervaren dan andere mensen. Ongeveer 70 procent zou twee functionele kopieën van een gen hebben dat verbonden is met een geurreceptor die androstenone kan detecteren, wat heel normaal is in varkensvlees. Mensen met slechts één of geen kopie kunnen de geur veel meer verdragen dan mensen met twee.

Er zijn natuurlijk ook andere redenen om vlees niet te eten.

2 mei 2012

PvdD vermoedt visnetten als oorzaak dood zeezoogdieren

PvdD Tweede Kamer lid Anja Hazekamp stelt Henk Bleker van ELI vragen over het hoge aantal recent aangespoelde dode zeehonden in de Grevelingen en dode en ernstig verminkte bruinvissen bij de stranden van Ouddorp. Zij vermoedt dat dit komt doordat de dieren verdrinken in visnetten.

Dit zijn de vragen die aan de staatssecretaris worden gesteld:
1. Bent u op de hoogte van het hoge aantal recent aangespoelde dode zeehonden in de Grevelingen en dode en ernstig verminkte bruinvissen bij de stranden van Ouddorp?

2. Deelt u de mening dat de huidige bescherming van zeehonden en bruinvissen onvoldoende is, gezien de grote aantallen die recentelijk zijn aangespoeld?
3. Deelt u de mening dat de doodsoorzaak van de zeehonden en de bruinvissen te maken kan hebben met de vele visnetten, die in Grevelingen en de Voordelta staan? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u uiteenzetten waardoor de snijwonden en verminkingen bij de dieren zijn veroorzaakt? Zo ja, waaruit blijkt dat volgens u? Zo nee, bent u bereid om de verminkingen te laten onderzoeken?
5. Zijn er aanwijzingen voor strafbare feiten rond de dood van de aangespoelde zeezoogdieren? Zo ja, welke strafbare feiten? Zo nee, is daar wel onderzoek naar gedaan?
6. Welke mogelijkheden ziet u om te achterhalen wie deze bruinvissen heeft verminkt en om maatregelen te treffen tegen het stuksnijden van bruinvissen die als bijvangst worden gevangen?
7. Is het juist dat in Utrecht onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak van de bruinvissen? Zo ja kunt u ons het onderzoeksresultaat doen toekomen wanneer dit gereed is?
8. Is het juist dat het kenniscentrum van de Zeehondencrèche in Pieterburen onderzoek doet naar de doodsoorzaak van de aangespoelde zeehonden? Zo ja, kunt u ons de uitslag van het onderzoek van het genoemde kenniscentrum doen toekomen, wanneer het gereed is?
9. Deelt u de mening dat onderzoek naar de doodsoorzaak van beschermde dieren een overheidstaak is? Zo ja, bent u bereid om zelf een specifiek onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de aangespoelde zeezoogdieren? Zo ja, wanneer kunnen we deze verwachten? Zo nee, bent u bereid om de kosten van het onderzoek naar de doodsoorzaak van de dieren door het kenniscentrum van de Zeehondencrèche te vergoeden?
10. Kunt u een voortgangsoverzicht geven van de implementatie van de genoemde maatregelen in het bruinvisbeschermingsplan?

Duitsland is terecht boos over Nederlandse mest

In Eenvandaag van 1 mei een item over de export van stront naar Duitsland. In ons land is zoveel mest dat een afnemer geld toe krijgt om het over zijn land uit te laten rijden. De kosten voor het verwerken van mest variëren van 15 tot 18 euro per kuub. Bedrijven die mest verwerken betalen volgens het LEI nog steeds voor de afzet van eindproducten. De kosten variëren van minder dan 1 euro tot meer dan 5 euro per ton. Geen wonder dat Nederlandse mest welkom is in het buitenland, althans bij sommige akkerbouwers. Je kunt over je land te kort, voldoende, extra veel en te veel mest uitrijden. Het is duidelijk dat wanneer je als boer extra veel uitrijdt dat je dan meer geld verdient dan wanneer je precies voldoende uitrijdt. Wat je teveel hebt spoelt uit naar het grond- en oppervlaktewater. En daar is waar de Duitse overheid boos over wordt. Want dat levert schade op aan het drinkwater en het milieu, terwijl de kosten voor het aanpakken van die schade wordt afgewenteld op de belastingbetaler in binnen- en buitenland.

Maar dat vertelde Eenvandaag er niet bij.

sitestat

Zie voor achtergrondinformatie de analyse van de mestmarkt in 2011. Ook in ons land wordt de overbemesting afgewenteld op de belastingbetaler. De burger laat zich door de boer een oor aannaaien.

Overzicht

Inleiding

Op dit blog staan artikelen over de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild. Vi...

De actualiteit rond dierenwelzijn via Facebook

Doorlezen en verdieping?

Voor selectie van een artikel over een bepaald onderwerp, klik op het label hieronder, bijvoorbeeld "agrarisch (87)".
Voor verdieping en verwante artikelen van Stichting Animal Freedom, Wakker Dier, Compassion in World Farming, Comité Anti Stierenvechten, Varkens in Nood, De Landelijke Dierenbescherming en het Belgische GAIA en EVA kies een label met onderwerp dat u zoekt en dat ook het label "cse zoekresultaten dierenrechtensites" heeft.
Na lezing van het blog klik op de link onderaan in het artikel bij "Klik hier om meer te lezen over ....." om naar de zoekresultaten te gaan.

Labels / steekwoorden

aalscholvers (3) actie voeren (23) afleidingsmateriaal (4) afmaken (2) afschot (8) agrarisch (87) agressie (1) agrobusiness (11) agrolobby (7) agrosector (21) AID (1) akkerbouwers (2) akkerrand (8) ambivalentie (2) ammoniak (15) antibiotica (30) antropomorfiseren (3) apen (9) bacteriële infectie (11) bank (5) basisbehoefte (1) bedrijfsvoering (4) beheer (6) belanghebbende (2) belastingbetaler (9) belazeren (4) beleid (17) berengeur (1) bescherming (6) besmetting (11) besparing (1) betrokkenheid (4) bever (1) beverrat (3) bewustzijn (23) bezwaren (1) bijdrage (1) bijensterfte (7) bijvangst (4) bio-dynamisch (1) bio-industrie (55) biobrandstoffen (4) biodiversiteit (25) biologische boer (20) biomassa (4) biomassavergisting (4) biotechnologie (1) biotoop (3) blank vlees (1) blauwtong (1) Bleker (38) bloedarmoede (1) bloeddruk (1) bodem (4) boek (51) boeren (28) boerenlogica (4) bonsai kitten (1) bont (9) boombruggen (1) Brambell (1) broedgebied (1) broeikaseffect (4) broeikasgassen (9) broodfokkers (2) bruinvis (2) burger (2) carnisme (1) castratie (8) celgetal (4) circus (11) CITES (2) CIWF (10) Club van Rome (2) CO2 (17) Comfort Class-stal (3) communicatie (2) concentratiekamp (1) consumptie (30) controle (6) crisiswet (1) cse zoekresultaten dierenrechtensites (54) damherten (1) debat (12) demagogie (64) depositie (3) depressiviteit (1) derogatie (6) dierenarts (2) Dierenbescherming (25) dierenleed (110) dierenmishandeling (12) dierenpolitie (1) dierenrechten (67) dierentuinen (9) dierenwelzijn (110) dierenwelzijnscoalitie (2) dierproeven (11) dierrechten (8) diervriendelijk (13) dierziekten (12) ding (2) dioxine (2) Dirk Boon (2) discriminatie (3) documentaire (1) doden (19) dodingsmethoden (4) dolfijn (8) doodknuffelen (1) doping (1) Drenthe (1) drogredenen (43) duiventil (2) dumping (2) duurzaamheid (35) dwangvoedering (2) ecoduct (8) ecoduiker (1) ecologie (32) economie (54) edelhert (5) eendagskuikens (2) eenden (1) eenzaamheid (2) EHEC (10) EHS (28) eieren (14) eiwitconsumptie (5) ekoproducten (2) emancipatie (2) emissie (3) empathie (2) ESBL (4) ethiek (18) etikettering (8) etiquette (1) EU (25) evolutie (4) exoten (3) export (82) fairtrade (1) FAO (4) fauna (5) Faunafonds (1) faunapassage (5) fazant (4) fijnstof (12) filmpje (63) filosofie (11) flora (3) foie gras (4) fokkers (7) fosfaat (5) fourageergebied (2) fraude (4) Friesland (1) fruitariër (1) GAIA (3) gans (25) geboortekrik (1) gedrag (5) geiten (9) geld verdienen (15) gemalen (1) gentech (3) Gerstenfeld (2) geur (1) gevangenschap (8) gevoelens (14) gewasschade (4) geweten (9) gezelschapsdieren (2) gezond verstand (3) gezondheid (23) Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (6) gif (13) gigastal (2) Godwin (5) goudvis (1) graan (1) grasland (2) Greenpeace (2) grenzen (4) groeibevorderaars (3) groene energie (4) GroenLinks (7) grondgebonden (5) grondrechten (15) grondwet (3) H1N1 (1) H5N1 (5) H5N8 (2) haantjes (4) Halacha (1) halal (6) handhaving (5) hart- en vaatziekten (2) hazen (4) hengelsport (4) herkomst (1) hitte (1) HLS (1) hobby (1) Hofganzen (1) Holocaust (3) hond (12) honger (11) hoorzitting (1) horeca (1) houden van (2) Hubertuslegende (2) huisdieren (32) huishoudelijk geweld (1) humor (6) hypocrisie (5) idealen (4) imago (15) import (8) inbeslaggenomen (1) infectiedruk (1) inkomensschade (1) inkomenssteun (2) inkomsten (4) innovatie (1) insecten (9) inteelt (2) integriteit (3) intelligentie (7) intensieve veehouderij (48) internationaal transport (11) intrinsieke waarde (30) jacht (29) jagen (9) jagers (18) jongeren (1) joodse wetten (2) justitie (3) kaas (2) kadaver (2) kalkoen (2) kalveren (12) kanker (1) katten (8) kerstdiner (3) keukentafelgesprekken (1) keurmerk (8) kievit (5) kiloknaller (3) kinderboerderij (4) kinderen (6) kippen (31) kippenhouder (3) kippenkooien (3) kippenmest (2) klimaat (32) KNJV (2) KNMvD (1) koeien (19) koeienrusthuis (2) konijn (12) kooihuisvesting (5) koosjer (5) kosten (9) kostprijs (17) kraai (1) kunst (5) kwaliteit (6) kweekvis (1) kweekvlees (1) lacto-intolerant (1) land (5) landbouw (18) landschap (10) leeuw (1) legbatterij (3) letsel (1) levensstijl (2) liefde (6) Limburg (1) linoleenzuur (1) LNV (10) Loesje (2) LOG (1) looprichels (1) LTO (9) luchtvervuiling (2) luchtwasser (5) maaibeleid (2) malafide (1) markt (5) mastitis (4) McDonalds (2) mededogen (2) media (15) meerwaarde (2) megastallen (43) melkprijs (20) melkquotum (16) melkveehouders (53) mensapen (4) mest (23) mestnormen (3) mestoverschot (27) mestverbranding (1) mestvergisting (8) migratie (3) milieu (29) Milieudefensie (16) MKZ (1) mondiale voetafdruk (6) moraal (9) MRSA (13) muizen (4) muskusrat (7) mythen (2) natuur (40) natuurbescherming (11) natuurbrug (5) natuurgebieden (20) natuurlijk evenwicht (14) neonicotinoïden (3) nertsen (18) Noord Brabant (1) NVWA (4) offerfeest (7) olieslachtoffers (1) olifant (6) omega-3-vetzuren (2) onderzoek (30) ontbossing (4) onteren (1) onverdoofd (11) onverschilligheid (2) onwetendheid (3) oor aan naaien (2) Oostvaardersplassen (18) open stellen (3) opheffen (1) ophokken (3) oproep (2) opvang (4) orka (5) otter (1) Ouwehand (4) overbemesting (7) overlast (25) overproductie (15) paarden (7) paling (5) pandemie (1) paradox (1) PETA (4) Peter Singer (5) plantaardige voeding (22) platteland (8) plezierjacht (29) plofkip (11) pluimvee (3) politie (2) politiek (77) populatie (9) positieflijst (2) postduiven (3) preventie (3) prijs (8) prisoner's dilemma (2) productiebos (1) productiviteit (2) proefdieren (7) Proefdiervrij (3) prooidieren (2) protest (14) provinciaal (4) Provinciaal OntwikkelingsPlan (1) provincie (3) puppies (1) PvdD (131) PVV (4) Q-koorts (19) Raad Van State (1) raaigras (3) Rabobank (8) ramp (2) ratten (2) recept (1) Rechten Voor Al Wat Leeft (3) reclame (14) recreatiegebied (5) ree (2) Rekenkamer (1) rekenmodel (1) rendement (3) rentmeesterschap (2) resistent (6) respect (24) ritueel (19) roofvogels (11) ruimen (10) ruimtebeslag (3) saneren (3) schaalvergroting (15) schadevergoeding (12) schapen (4) scharreleieren (3) Schmallenbergvirus (1) seks met dieren (2) sexen (1) shechita (1) slachten (44) slachterij (7) slavernij (3) slow food (2) soja (9) SOVON (1) speciësisme (8) speculatie (1) speelketting (1) spelen (1) spiritualiteit (4) staartknippen (1) stadsboeren (1) stal (3) stierenvechten (6) stikstof (4) stropers (3) subsidie (28) supermarkt (25) symptoombestrijding (1) taal (4) Thieme (27) tijgers (2) toekomst (9) Tom Regan (5) tonijn (1) TV (1) uitspoeling (5) uitstoot (7) uitvalspercentage (4) utilisme (1) vaccineren (2) valorisatie (2) vangstquota (1) varkens (59) varkensflat (3) varkensgriep (3) varkenshouder (8) vee-industrie (27) veehandelaren (3) veemarkt (1) veestapel (33) veevervoer (2) veevoeder (16) veganisme (17) vegetariër (9) vegetarisme (27) verantwoordelijkheid (11) verboden (12) Verburg (19) verdoven (7) vergassen (3) vergiftiging (5) vergoeding (5) vergunning (6) verjagen (3) verkiezingen (20) verloting (1) versnipperen (3) verveling (9) vervuiling (9) verwaarlozing (4) verzorging (3) vestiging (1) virus (13) vis (12) Vissenbescherming (3) visserij (19) vitamine B-12 (2) vleermuizen (1) vlees (86) vleeskuikens (15) vleesvervangers (15) vlieg (1) vlinders (3) voeding (53) Voedingscentrum (2) voedingsvenster (1) voedingswaarde (3) voedseloverschotten (4) voedselprijs (10) voedselveiligheid (5) voedselzekerheid (13) Vogelbescherming (11) vogelgriep (16) vos (20) vrijheid (82) vuurwerk (3) VWA (2) Wakker Dier (32) walvis (8) wandelaar (3) WAP (2) waterkrachtcentrales (1) waterkwaliteit (3) waterschap (3) wederkerigheid (2) weidegang (32) weidevogels (19) Wereld Natuur Fonds (1) wereldmarkt (8) werkgelegenheid (1) wild (17) wildbeheereenheden (1) wildroosters (1) wildsignalering (2) wildviaduct (1) wildwissel (2) winstmarge (4) wol (1) wolf (4) WSPA (6) zeehond (3) zeereservaat (1) zeldzame dieren (3) zichtstal (4) ziektedruk (6) zoelen (1) zoönose (5) zorgboerderij (1) zorgplicht (3) zuivel (11) zwanendriften (1) zware metalen (1) zwerfdieren (3) zwijnen (5)

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Steun Stichting Animal Freedom

Koop boeken via bol.com of Youbedo of doe een donatie en steun zo ons werk.

Blogarchief