Dierenrechten zijn mensrechten

Mensen moeten mensen kunnen corrigeren die dierenrechten schenden

Hobbykippen komen vrijwel niet buiten

In een nieuwsbericht van Agriholland is te lezen:

Cursief commentaar van Animal Freedom

Hobbydierhouders willen vaccinatie in plaats van ophokplicht

De EU heeft de ophokplicht verlengd tot eind mei 2006 en de vogeltrek begint al in augustus. Dat betekent dat hobbydierhouders hun vogels nog maar drie maanden per jaar buiten kunnen houden. De Nederlandse Bond voor Hobbydierhouders (NBvH) stelt dat er voldoende alternatieven zijn om insleep van vogelpest te voorkomen. Zo zou het hobbypluimvee gevaccineerd kunnen worden. De ophokmaatregel noemt de vereniging zinloos en is voor de hobbydierhouders onacceptabel.

Het is natuurlijk een goede zaak als de kippen 12 maanden in het jaar buiten kunnen lopen.
Voor een juiste beeldvorming moet de lezer zich bedenken dat er grote en kleine hobbydierhouders zijn. Iemand die 3 kippen in zijn achtertuin is hobbydierhouder, maar er zijn ook “kleine boeren”die als “hobby” duizenden kippen houden. Het is natuurlijk te gek voor woorden als de burger met 3 kippen deze 9 maanden per jaar zou moeten binnenhouden.


Risico’s op een uitbraak kunnen met inenten worden ingedamd en zo kunnen problemen met de volksgezondheid worden voorkomen. Producten van gevaccineerde dieren zijn veilig, heeft de OIE vastgesteld. De enige reden waarom vaccinatie niet wordt toegepast is gelegen in de exportproblemen die men zowel binnen als buiten de EU verwacht, aldus de NBvH.

Producten van gevaccineerde dieren zijn veilig voor consumptie, maar blijkbaar worden ze op zo’n grote schaal geproduceerd dat er ook mee geëxporteerd wordt.

Voor het Nederlandse voorstel om over te gaan tot het vaccineren van alleen het hobbypluimvee werpt de EU vooralsnog belemmeringen op. De motivatie hierbij is dat, tegen de regels in, een gevaccineerde hobbykip bij een poelier terecht zou kunnen komen. Dan kan dit leiden tot exportbeperkingen voor Nederland omdat gevaccineerde dieren in het intracommunautaire handelscircuit zijn gekomen.

Ook in de hobbydiersector zou een verkleining van de veestapel (alleen voor consumptie in eigen kring) een goede zaak zijn.

Ook beweringen dat vaccineren niet veilig is en het virus ‘ondergronds’ gaat, raken kant nog wal, wanneer het vaccinatieprogramma adequaat wordt uitgevoerd, stelt de NBvH.
Tot zover Agriholland

Bij boeren die masaal kippen houden is de verleiding blijkbaar groot om de (verplichte) vaccinatie op pseudovogelpest te ontduiken, want elders op Agriholland lezen we "In januari en februari van 2005 lag het percentage met te weinig antistoffen tegen de dierziekte op 14 en 12%".
Misschien zou het beter zijn wanneer mens en het hobbydier toch aan het risico van vogelgriep wordt blootgesteld. De kans dat een mens in Nederland daaraan sterft is zo klein dat het risico aanvaardbaar is en de tegenmaatregel van het binnenhouden van een paar kippen per huishouden is draconisch. Het middel is erger dan de kwaal. Het toekomstbeeld dat van nu af aan alle hobbydieren in Nederland binnen gehouden zou moeten worden is dermate deerniswekkend dat mensen óf zouden moeten afzien van het houden van hobbydieren (en de consumptie van haar producten) óf het risico op ziek worden zou aanvaard moeten worden.
Wat in ieder geval een goede zaak zou zijn, is het stoppen met de dierlijke productie, gericht op export.

Leeswijzer

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Rechten in beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.